เป้าหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม


เป้าหมายด้านความปลอดภัยขั้นต่อไป คือ

“ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 12 ล้านชั่วโมง-คน”

ในปี พ.ศ. 2563

 
 
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

แทปไลน์มุ่งมั่นต่อการใช้ทรัพยากร ดูแล รักษา ป้องกันสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินธุรกิจโดยมีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

 

แทปไลน์ยึดหลักการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือโครงการใหม่ รวมถึงดำเนินการจัดทำผลการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
   
การป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล ของน้ำมัน อย่างมีนัยสำคัญจากกระบวนการ ดำเนินงานของแทปไลน์ เตรียมพร้อมและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉินโดยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากร และตรวจเช็คอุปกรณ์ให้สามารถรับมือกับ เหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทุกเมื่อ มีการฝึกซ้อมแผน ฉุกเฉินและสร้างร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในกรณีเกิดวิกฤต
   
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด และลดผลกระทบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานภายใต้แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอนุรักษ์พลังงาน โครงการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม