ร่วมงานกับเรา


เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Officer) 1 ตำแหน่ง

 • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
 • ด่วน

  ประกาศรับสมัครงาน

                       

                  บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทุนจดทะเบียน 8,479 ล้านบาท  ทางบริษัทฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2534  จนถึงปัจจุบัน  มุ่งเน้นบริการขนส่งน้ำมันที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย  เป็นแหล่งสำรองและเป็นศูนย์กลางการจ่ายน้ำมันไปยังปริมณฑล   ภาคกลาง   ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขนส่งน้ำมันไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301  รวมทั้งได้รับรางวัลมากมายจากหน่วยงานของรัฐ 

                  ผู้ถือหุ้นของบริษัทประกอบด้วย    OR,  ESSO,  SHELL, CHEVRON,   THAIOIL, Q8,   AND SINOPEC SUSCO     (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.thappline.co.th)

  เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ มีความประสงค์รับบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Officer)

  ·                เพศชาย/หญิง

  ·                วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล / รัฐศาสตร์ / จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ·                มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 3 ปี ทางด้านงานสรรหา สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์  ติดตามตรวจสอบกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ·              มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  ·              สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (มีผลสอบ Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  ·              มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร

  ·              มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี

  รายละเอียดของงานโดยย่อ

           -       ดูแลงานด้านสรรหาและคัดเลือก บริหารงานสวัสดิการ วางแผนและจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ติดตามตรวจสอบกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

           -       ประกาศรับสมัครงานในแหล่งงานต่าง ๆ  ดูแลสวัสดิการด้านอื่น ๆ เช่น การทำประกัน การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล รถรับส่ง ร้านอาหาร จัดทำเอกสารและคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบปฎิบัติของบริษัท

           -       ถ้ามีความรู้ในระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 9001/ RMC/ BCM จะพิจารณาเป็นพิเศษ

           -       ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

           -       ประจำทำงานที่ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

  ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติย่อ+วุฒิการศึกษา+เอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่

  ·       Email : nitiporn@thappline.co.th   หรือ

  ·       สมัครที่ www.thappline.co.th ช่อง Jobs ร่วมงานกับเรา หรือ

  ส่งจดหมายมาที่ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล  (สมัครงาน)    บริษัท  ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  จำกัด    2/8   หมู่ 11    ถ. ลำลูกกา   ต. ลาดสวาย      อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150   โทรศัพท์ 02-0349199   ต่อ 1131, 064-8244656


เจ้าหน้าที่ควบคุมท่อส่งน้ำมัน (Pipeline Controller) ประจำคลังน้ำมันลำลูกกา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) 1 ตำแหน่ง

 • ประจำคลังน้ำมันลำลูกกา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 •  

  *** ด่วน ***

  ประกาศรับสมัครงาน

                 

                  บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทุนจดทะเบียน 8,479 ล้านบาท  ทางบริษัทฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2534  จนถึงปัจจุบัน  มุ่งเน้นบริการขนส่งน้ำมันที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย  เป็นแหล่งสำรองและเป็นศูนย์กลางการจ่ายน้ำมันไปยังปริมณฑล   ภาคกลาง   ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขนส่งน้ำมันไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301  รวมทั้งได้รับรางวัลมากมายจากหน่วยงานของรัฐ 

                  ผู้ถือหุ้นของบริษัทประกอบด้วย    OR,  ESSO,  SHELL, CHEVRON,   THAIOIL, Q8,     AND SINOPEC SUSCO        (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.thappline.co.th)

  เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ มีความประสงค์รับบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่ควบคุมท่อส่งน้ำมัน (Pipeline Controller)  ประจำคลังน้ำมันลำลูกกา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

    -  วุฒิ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/ เครื่องมือวัด/ เครื่องกล/อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    -  มีความรู้ หรือ ประสบการณ์ในการปฎิบัติการในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

    -  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ SCADA หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมระบบท่อ

    -  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และหรือ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

    -  มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียนได้เป็นอย่างดี (มีผลการสอบ TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

    -  มีความละเอียดรอบคอบ , มีการคิดเชิงวิเคราะห์ และสามารถปฎิบัติงานภายใต้ความกดดันได้

    -  สามารถปฎิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

    -  สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี

    -  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ Self-control

    -  ให้ความเคารพผู้อื่นและทำงานเป็นทีม

    -  ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือรักษาดินแดง(รด.)

    -  สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

    -  มีสำนึกความปลอดภัย

    -  ไม่กลัวความสูง ไม่สูบบุหรี่

    -  สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานหมุนเวียนตามตารางกะ(ทำงานที่ลำลูกกา จ.ปทุมธานี)

  รายละเอียดของงานโดยย่อ

    -  ควบคุมการรับส่งน้ำมันทางท่อด้วยความปลอดภัย ทั้งช่วงปกติ หรือ ช่วง Start up และ Shutdown รวมถึงการปรับอัตราการไหล และ การเปลี่ยนแปลงในแต่ละผลิตภัณฑ์ในระบบท่อ

    -  ปฎิบัติงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อมในระดับสูง และตระหนักต่อสภาพที่ผิดปกติในระบบท่อ

    -  วางแผนการรับ-เก็บ-จ่าย และดูแลผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ และทันตามความต้องการของลูกค้า

    -  วิเคราะห์สัญญาณ Alarm/Event ต่างๆ และแก้ไขเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และทันเวลา

    -  สามารถทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน และแปลข้อมูลในระบบ SCADA เพื่อใช้ในการรายงาน หรือการตัดสินใจ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

    -  สื่อสาร/แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ในงานและ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวขัอง ทั้งในและนอกบริษัทฯ เช่น โรงกลั่น หรือ คลังปลายทาง

  ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติย่อ+วุฒิการศึกษา+เอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่

    -  Email : nitiporn@thappline.co.th   หรือ

    -  สมัครที่ www.thappline.co.th ช่อง Jobs ร่วมงานกับเรา หรือ

  ส่งจดหมายมาที่ หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์และสรรหา  (สมัครงาน) บริษัท  ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  จำกัด    2/8   หมู่ 11  ถ. ลำลูกกา   ต. ลาดสวาย      อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150   โทรศัพท์ 02-0349199   ต่อ 1131

   


Page 1 of 1