ร่วมงานกับเรา


ช่างเทคนิค (Technician) ประจำคลังน้ำมันลำลูกกา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) 1 ตำแหน่ง

 • ช่างเทคนิค ประจำคลังน้ำมันลำลูกกา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ด่วน

  ประกาศรับสมัครงาน

   

  บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์)

  ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทุนจดทะเบียน 8,479 ล้านบาท  ทางบริษัทฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน มุ่งเน้นบริการขนส่งน้ำมันที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เป็นแหล่งสำรองและเป็นศูนย์กลางการจ่ายน้ำมันไปยังปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขนส่งน้ำมันไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301 รวมทั้งได้รับรางวัลมากมายจากหน่วยงานของรัฐ 

  ผู้ถือหุ้นของบริษัทประกอบด้วย OR, BSRC, SHELL, SPRC, THAIOIL, Q8, AND SINOPEC SUSCO  

  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.thappline.co.th)

   

  เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ มีความประสงค์รับบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่ง

  ช่างเทคนิค (Technician) ประจำคลังน้ำมันลำลูกกา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

  - วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์/ เครื่องมือวัด/ สื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  มีความรู้และประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ SCADA, PLC, สื่อสาร และเครื่องมือวัดที่ใช้ในธุรกิจน้ำมัน 0 - 2 ปี

  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช้ภายในคลังน้ำมัน เช่น ระบบจ่ายน้ำมัน (Road Loading), ติดตั้ง ปรับแต่ง และดูแลระบบ VRU (Vapour Recovery Unit) เพื่อควบคุมการระบายไอแก๊สและลดการสูญเสียของน้ำมัน, Fire Alarm System หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมระบบท่อ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำแผน PM (Preventive Maintenance)

  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และ/หรือ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

  - มีความละเอียดรอบคอบ , มีการคิดเชิงวิเคราะห์ และสามารถปฎิบัติงานภายใต้ความกดดันได้

  - สามารถปฎิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบและวิธีการปฎิบัติตามระบบคุณภาพ ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  - สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี, สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม

  - มีทักษะในการแก้ไขปัญหา, การจัดการ และการประสานงาน

  - ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

  - สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, ไม่สูบบุหรี่

  - มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน และ เขียนในระดับพอใช้

  รายละเอียดของงานโดยย่อ

  - ดำเนินการจัดทำ Equipment List, PM/Calibration Program, PM/Calibration Schedule, Check Sheet และ Manual

  - ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน Operations และ Maintenance เพื่อติดตาม, รวบรวมและวิเคราะห์ผล

  - ติดตั้ง, ปรับแต่ง และดูแลระบบ Road Loading เพื่อการโหลดน้ำมันที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบ

  - ติดตั้ง, ปรับแต่ง และดูแลระบบ VRU (Vapour Recovery Unit) เพื่อควบคุมการระบายไอแก๊สและลดการสูญเสียของน้ำมัน ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ VRU (Vapour Recovery Unit) เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูง

  - ติดตั้ง, ปรับแต่ง และดูแลระบบ Fire Alarm เพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงที ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและทันเวลา

  - มีความชำนาญในระบบสื่อสาร SDH (Synchronous Digital Hierarchy), PABX (Private Automatic Branch Exchange), ระบบ Fiber Optic, ระบบ Network Communication, PLC และ SCADA System

  - ปฎิบัติงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อมในระดับสูง และตระหนักต่อสภาพที่ผิดปกติในระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติย่อ (Resume, CV), วุฒิการศึกษา และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่

  Email: thananrat@thappline.co.th ประสานงาน 02-0349199 ต่อ 1124 (คุณธนันท์รัฐ ชูเถื่อน) หรือช่องทางการรับสมัคร Jobthai

  สมัครที่ https://forms.gle/8Wd2JyzbF6n3PU7dA

   

   


Page 1 of 1