15,473,780  ชั่วโมง/คน
   ข้อมูล ณ วันที่   
31/10/2561