วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม


วิสัยทัศน์

 แทปไลน์มุ่งหมายที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ ด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ ปลอดภัย และมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

 

พันธกิจ

 • BEST ขนส่งน้ำมันด้วยบริการที่เป็นเลิศ ปลอดภัย และเชื่อถือได้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
 •  
 •  
 •  
 • Benefit : คำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกกลุ่ม
  Excellence Service : บริการที่เป็นเลิศ
   Safety : ปลอดภัย
   Trust : เชื่อถือได้

 

ค่านิยม

VALUES+R

Value Added : สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  Accountability : รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ
  Learning Organization : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 Unity : ทำงานเป็นทีม
 Efficiency : ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 Safety : มีจิตสำนึกของความปลอดภัย
 Respect : ให้เกียรติผู้อื่น