วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม


วิสัยทัศน์

 แทปไลน์มุ่งหมายที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ ด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ ปลอดภัย มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ

 • BEST ขนส่งน้ำมันด้วยบริการที่เป็นเลิศ ปลอดภัย และเชื่อถือได้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
 •  
 •  
 •  
 • Balance Stakeholders Benefit : คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
  Excellence Service : บริการที่เป็นเลิศ
   Safety : ปลอดภัย
   Trust : เชื่อถือได้

 

ค่านิยม

CARE