15,321,505  ชั่วโมง/คน
   ข้อมูล ณ วันที่   
30/09/2561