เป้าหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม


เป้าหมายด้านความปลอดภัยขั้นต่อไป คือ

“ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 13 ล้านชั่วโมง-คน”

ในปี พ.ศ. 2565

 
 
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

แทปไลน์มุ่งมั่นต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปกป้องสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินธุรกิจโดยมีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

 

แทปไลน์ยึดหลักการเติบโตของธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือโครงการใหม่ รวมถึงดำเนินการจัดทำผลการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
   
การป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล ของน้ำมัน อย่างมีนัยสำคัญจากกระบวนการ ดำเนินงานของแทปไลน์ เตรียมพร้อมและป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากร และบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทุกเมื่อ มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและสร้างร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
   
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด และลดผลกระทบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานภายใต้แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการอนุรักษ์พลังงาน โครงการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม