แบบฟอร์ม สมัครงาน

รายละเอียดงานที่ต้องการ


เจ้าหน้าที่วางแผนการส่งน้ำมัน (Scheduling Officer)
อัตราเงินเดือนที่ต้องการ

(max size 1 MB) .jpeg, .jpg, .png, .gif only

ประวัติส่วนตัว

ออกที่เขต/จังหวัดปี
ซม.
กก.

(DD:MM:YYYY)

เชื้อชาติ


ตรอก/ซอย


อีเมล์
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน