13,014,039  ชั่วโมง/คน
   ข้อมูล ณ วันที่   
30/04/2560