12,381,780  ชั่วโมง/คน
   ข้อมูล ณ วันที่   
30/11/2559