13,140,545  ชั่วโมง/คน
   ข้อมูล ณ วันที่   
31/05/2560