16,451,060  ชั่วโมง/คน
   ข้อมูล ณ วันที่   
30/04/2565