12,114,145  ชั่วโมง/คน
   ข้อมูล ณ วันที่   
30/09/2559