14,527,643  ชั่วโมง/คน
   ข้อมูล ณ วันที่   
31/03/2564