11,317,454  ชั่วโมง/คน
   ข้อมูล ณ วันที่   
31/03/2562