14,253,181  ชั่วโมง/คน
   ข้อมูล ณ วันที่   
31/01/2564