11,978,657  ชั่วโมง/คน
   ข้อมูล ณ วันที่   
31/08/2559